บริษัท ทีมวิศว์คอนสตรัคชั่น จำกัด

    ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 ให้บริการในส่วนงานก่อสร้างงานติดตั้งระบบประกอบอาคาร งานออกแบบ และงานให้คำปรึกษาแก่องค์กรภาครัฐและเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ งานก่อสร้างในเขตพระราชฐาน งานบริหารดูแลบำรุงรักษา งานระบบประกอบอาคาร งานบริหารดูแลและบำรุงรักษางานสถาปัตยกรรมภายนอก งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง งานบ้านพักอาศัย งานโรงงานต่างๆ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นผู้รับจ้างขึ้นทะเบียนกับกรมโยธาธิการและผังเมือง " ระดับชั้นพิเศษ สาขางานก่อสร้างอาคาร " อีกทั้งได้รับการจัดอันดับผู้รับจ้างขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง " ระดับชั้นที่ 2 สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง "

    เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นให้บริการทางด้านงานวิศวกรรมโยธา ด้านงานก่อสร้างอาคาร โรงงาน งานถนน งานวิศวกรรมโยธาอื่นๆ งานให้คําปรึกษา รวมไปถึงติดตั้งงานระบบประกอบอาคาร


    " ยึดมั่นในสัญญา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง "

    โดยมีทีมงานซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านงานวิศวกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น วิศวกรโยธา วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกล วิศวกรสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม วิศวกรชลศาสตร์ สถาปนิก วิศวกรประเมินราคางานก่อสร้าง วิศวกรขนส่ง นักเศรษฐศาสตร์ นักสังคมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญการจัดการด้านการเงิน ผู้เชี่ยวชาญงานบริหารการวางแผนจัดการองค์กรและระบบการทำงาน ที่มีประการณ์ในการทำงานมากกว่า 25 ปี นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีแรงงานฝีมือ ที่พร้อมจะทำงานมากกว่า 500 คน ทำให้บริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยทีมงานที่มีความสามารถสูงและมีความคล่องตัวอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นที่ยอมรับในหน่วยงานของภาครัฐบาลและเอกชนทั่วไป บริษัทจึงมีความมั่นใจว่าสามารถทำงานให้มีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานของส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง.

พื้นที่ด้านหน้าบริษัท

พื้นที่ด้านหน้าบริษัท

คลังเก็บวัสดุอุปกรณ์

คลังเก็บวัสดุอุปกรณ์

คลังเก็บวัสดุอุปกรณ์

คลังเก็บวัสดุอุปกรณ์

พื้นที่บริเวณที่จอดรถ

พื้นที่บริเวณที่จอดรถ

พื้นที่เก็บเครื่องจักร

พื้นที่เก็บเครื่องจักร

นโยบายบริษัท


" พัฒนาตลอดเวลา ความพึงพอใจลูกค้า ตรงเวลา คุณภาพบริการ "

วิสัยทัศน์


" เป็นหนึ่งในผู้รับเหมาที่มีมาตรฐานสากล ความมั่นคงและยั่งยืนพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม "


" สร้างมูลค่าใหม่ ความตื่นเต้นและตวามพึงพอใจให้แก่ลูกค้าผ่านงานก่อสร้างที่มีคุณภาพดีที่สุด "

facts-img

0 +

จำนวนโครงการที่ผ่านมา

facts-img

0 คน

จำนวนพนักงานในบริษัท

facts-img

0 ปี

บริษัทเปิดดำเนินงานมาแล้ว

facts-img

0 +

คู่ค้าของบริษัท