วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 บริษัท ทีมวิศว์คอนสตรัคชั่น จำกัด

โดย ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา (กรรมการผู้จัดการ) พร้อมคณะ เป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดม่วงชุม ตําบลป่าสัก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

     วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 บริษัท ทีมวิศว์คอนสตรัคชั่น จำกัด โดย ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา (กรรมการผู้จัดการ) พร้อมคณะ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนเทคอนกรีตบริเวณต้นโพธิ์ และบูรณะกุฏิสงฆ์วัดม่วงชุม ทอดถวาย ณ วัดม่วงชุม ตําบลป่าสัก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา