มาตรฐานผู้รับเหมางานก่อสร้าง

" ระดับชั้นพิเศษ สาขางานก่อสร้างอาคาร "

" ระดับชั้นที่ 1 "

" ระดับชั้นที่ 2 สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง "

" ระดับชั้นที่ 1 "

มาตรฐานการจัดการคุณภาพ

Issued by ARS Assessment Private Limited